Knjigovodstvo i finansijska operativa

 

           Usluga knjigovodstva je osnovna, bazna usluga MENTOR’S Group-a i obuhvata:

  • Vođenje poslovnih knjiga: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige;
  • Vođenje analitičkih knjigovodstava: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, gotovi proizvodi;
  • Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige;
  • Vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreske prijave za PDV;
  • Analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najboljih poslovnih odluka

(korišćenje zakonom predviđenih olakšica, poreskih kredita i slično);

Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, kod srednjih pravnih lica i bilans  tokova gotovine, poreski bilans i poreska prijava poreza na dobit, odnosno dohodak građana.

          Edukacija i savetovanje o primeni propisa iz računovodstveno - knjigovodstveno - finansijsko - poreskog segmenta poslovanja klijenta;

 

          Finansijska operativa obuhvata:

          Obračun zarada zaposlenih po zahtevu poslodavca bilo da su ugovori o radu definisani u valutnim vrednostima, bilo da su definisani u dinarskim iznosima bruto ili neto zaradu PPP obrasca i izradu M-4 obrasca

 • U okviru obračuna omogućili smo klijentima slanje virmana koji plaćanje vrše putem E-bankinga na programima "HALKOM"-a ,"FX"-a, Raiffeisen Online, Unicredit Proffesional Net, Societe Generale online
 • Obračune porodiljskog odsustva i bolovanje preko 30 dana sa komunikacijom sa fondovima i nošenjem spiskova na refundaciju,
 • Obračune kamata po dužničko poverilačkim odnosima,
 • Popunjavanje DI-1 obrazaca i njihovo slanje deviznoj statistici, 
 • Obračune na osnovu svih vrsta ugovora od obrasca OPJ-1 do OPJ-8,

MENTOR’S Group za obavljanje poslova iz svoje delatnosti koristi informacioni program BIS-ERP-WEB koji je napravljen po najvišim standardima, tako da obezbedjuje najviši nivo integracije podataka. BIS-ERP-WEB se zasniva na zajedničkoj bazi podataka kojoj se može pristupiti sa bilo koje tačke na svetu, sa bilo kog uredjaja koji ima internet komunikaciju. Savremeni sigurnosni protokoli  (kojima komuniciraju i sve banke ) obezbedjuju sigurnost i tajnost podataka.

 

Pomoc u osnivanju i pocetku rada privrednih i drugih subjekata

Usluga osnivanja i registracija preduzeća kao i predstavništava stranih pravnih lica podrazumeva sledeće aktivnosti: 

 

1. Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: 

Izbor pravne forme kroz  odgovore na pitanje da li je u konkretnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće; 

Definisanje pretežne delatnosti, a kod preduzeća i svih ostalih delatnosti; 

Izbor imena (naziva) Vaše firme i provera raspoloživosti izabranog imena (naziva); 

Informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za  zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično; 

Registracija u sistem  PDV-a: uslovi obaveznog i prednosti dobrovoljnog ulaska u sistem PDV-a, izbor strategije; 

Obaveza posedovanja fiskalne kase; 

Zapošljavanje: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca; 

Odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje. 

2. Izrada Osnivačkih akta za preduzeća ; 

Odluka/Ugovor o osnivanju preduzeća (Osnivački akti) 

OP obrazac 

3. Pomoć pri otvaranju tekućeg računa u poslovnoj banci ;

4. Prijava početka rada kod nadležne Poreske uprave; 

5. Prijava zaposlenih kod PIO fonda i republičkih fondova za socijalno i zdravstveno osiguranje. 

Prijave i odjave radnika podrazumevaju kompletnu kadrovsku obradu dokumentacije za radnike koje želite da zaposlite sa kurirskim uslugama,
 
Pripremamo ugovore o radu, sporazumne raskide i sva ostala rešenja na osnovu kojih se raskida radni odnos,
 
Pribavljamo markice za zdravstvene knjižice, kao i sve ostale radnje vezane za nepravilnosti u fondovima PIO, zdravstva i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Otvaranje i registracija stranog predstavništva

Predstavništvo je izdvojen, pravno zavisan deo matične firme (osnivača). Nije posebno pravno lice i obično mu je funkcija da obavlja prethodne i pripremne radnje u vezi sa zaključenjem ugovora kao i da razvija biznis matične firme u nekoj zemlji, dok se ono samo najčešće ne bavi biznisom. 

 

Likvidacija preduzeća

MENTOR’S Group, između ostalog pruža i usluge likvidacije privrednih društava. 

Postupak likvidacije odvija se kroz nekoliko faza:

1.     Odluka o pokretanju postupka likvidacije

2.     Obaveštenje poveriocima

3.     Određivanje likvidacionog upravnika

4.     Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja 

o    Vanredni finansijski izveštaji na dan otvaranja postupka likvidacije

o    Vanreddni finansijski izveštaji na dan okončanja postupka likvidacije

o    Početni likvidacioni bilans

o    Početni likivdacioni izveštaj

o    Godišnji likvidacioni izveštaj

5.     Utvrđivanje poreza na dobit društva u likvidaciji

6.     Brisanje iz evidencije obveznika PDV

7.     Obaveštavanje poreskog organa i ispunjenje poreskih obaveza

8.     Raspodela likvidacionog ostatka

Kroz ceo proces naš stručni tim je na raspolaganju kao podrška u procesu likvidacije, za sva poreska i druga pitanja.

 

Poreski konsalting

Rezultat našeg angažovanja kao poreskog savetnika u vašem preduzeću je formulacija poreske strategije poslovanja, optimiziranje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika.  Klijentima pružamo savete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rešavanju sporova koji se vode sa njima,optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća.

Klijentima pružamo poresko - savetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja u Srbiji uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu delatnost preduzeća, a sa ciljem da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj meri.  

 • Sastavljanje poreskih izveštaja i bilansa za pravna i fizička lica
 • Priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
 • Poreski saveti i mišljenja pri utvrdjivanju poreza i poreskoj optimalizaciji
 • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
 • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
 • Poresko planiranje

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola